Warren G. Harding Home - Washington, D.C.
2314 Wyoming Avenue NW - Washington , DC 20008